ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาภาษา วรรณคดี ...

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการศึ...

ประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : นางสาวกุลนารี จิ๊นหลี

คู่มือเกี่ยวกับระบบการรับสมัครเข้าศึกษา (TCAS) ในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 256...

เนื้อหาข่าว(TH)

ประกาศวันที่ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : กลนารี จิ๊นหลี

เอกสารชี้แจงระบบการรับบุคคลเข้าศึกษา (TCAS) ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศวันที่ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : กุลนารี จิ๊นหลี

กำหนดสอบ TOEIC เดือนเมษายน 2561

ประกาศวันที่ : 11 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : KUNNAREE

ข้อกำหนดในการเข้าห้องสอบ TOEIC

ประกาศวันที่ : 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : กุลนารี จิ๊นหลี

นิสิตสาขาภาษาฝรั่งเศสได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไ...

ประกาศวันที่ : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : กุลนารี จิ๊นหลี

บทกลอนภาษาอังกฤษ โดยนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง ได้มีโอกาสใช้ความสามารถทางภาษาและจินตนาการในการประพันธ์บทกลอนภาษาอังกฤษที่สะท้อนถึงอารมณ์และความรู้สึกที่นิสิตมีต่อประเด็นหัวข้อต่างๆ รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในสั...

ประกาศวันที่ : 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : กุลนารี จิ๊นหลี

ภาควิชาภาษาตะวันตก เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท

ประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, โดย : นักวิชาการศึกษา

การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552

ประกาศวันที่ : 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : นางสาวกุลนารี จิ๊นหลี

การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0633/2557 เรื่องการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557

ประกาศวันที่ : 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : นางสาวกุลนารี จิ๊นหลี

มารู้จักรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560

ประกาศวันที่ : 8 มกราคม พ.ศ. 2561, โดย : นักวิชาการศึกษา

ประกาศกลุ่มการเรียนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มการเรียนโปรดคลิ๊กที่เอกสารแนบค่ะ

ประกาศวันที่ : 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, โดย : นักวิชาการศึกษา

ประกาศผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน

ผลคะแนนทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ของนิสิตทุกสาขาวิชา โครงการพัฒนาทักษะภาาาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4*เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย*

ประกาศวันที่ : 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, โดย : นักวิชาการศึกษา
ไม่พบข้อมูล

กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ภควิชาภาษาตะวันตกได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Engaging Students throug...

การสอบแข่งขัน Le Mot d’Or ณ สถ...

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูร...

ภาควิชาภาษาตะวันตกให้การต้อนรั...

ภาควิชาภาษาตะวันตกให้การต้อนรับคณบดี Professor Dr.Calin Hintea จาก Babes-Bolyai University ประเทศโรมาเนียดร.สุชาดา รัตนว...