ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาภาษา วรรณคดี ...

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการศึ...

ประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : นางสาวกุลนารี จิ๊นหลี

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 โดยเปิดรับสม...

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2560

ประกาศวันที่ : 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : นางสาวกุลนารี จิ๊นหลี

คู่มือเกี่ยวกับระบบการรับสมัครเข้าศึกษา (TCAS) ในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 256...

เนื้อหาข่าว(TH)

ประกาศวันที่ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : กลนารี จิ๊นหลี

เอกสารชี้แจงระบบการรับบุคคลเข้าศึกษา (TCAS) ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศวันที่ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : กุลนารี จิ๊นหลี

ข้อกำหนดในการเข้าห้องสอบ TOEIC

ประกาศวันที่ : 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : กุลนารี จิ๊นหลี

นิสิตสาขาภาษาฝรั่งเศสได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไ...

ประกาศวันที่ : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : กุลนารี จิ๊นหลี

บทกลอนภาษาอังกฤษ โดยนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง ได้มีโอกาสใช้ความสามารถทางภาษาและจินตนาการในการประพันธ์บทกลอนภาษาอังกฤษที่สะท้อนถึงอารมณ์และความรู้สึกที่นิสิตมีต่อประเด็นหัวข้อต่างๆ รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในสั...

ประกาศวันที่ : 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : กุลนารี จิ๊นหลี

การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552

ประกาศวันที่ : 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : นางสาวกุลนารี จิ๊นหลี

การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0633/2557 เรื่องการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557

ประกาศวันที่ : 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : นางสาวกุลนารี จิ๊นหลี

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นางสาวสาวิตรี อานมณี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ (สอบ 5 บท) ซึ่งการสอบบรรลุไปได้ด้วยดี นิสิตสอบผ่านและปรับแก้งานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบต่อไป

ประกาศวันที่ : 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560, โดย : นางสาวกุลนารี จิ๊นหลี

มารู้จักรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560

ประกาศวันที่ : 8 มกราคม พ.ศ. 2561, โดย : นักวิชาการศึกษา

กิจกรรม

อาจารย์ปวันรัตน์ แตงจุ้ย เป็นว...

อาจารย์ปวันรัตน์ แตงจุ้ย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการสารสนเทศ" ให้กับนิสิตสาขาวิชาสารส...

นิสิตสาขาภาษาฝรั่งเศสได้รับราง...

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และส...

การนำเสนอผลงานดีเด่นรายวิชาโคร...

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จัดให้นำเสนอผลงานดีเด่นจำนวน 12 ผลงาน ซึ่งได้รับคัดเลือกจากนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษา...